האם יש סתירה מהותית בין הרצון לחיים טובים ומאושרים ובין חיי תורה מלאים?  

איך תמשיך התורה להיות רלוונטית לחיי היומיום הסוערים שלנו?

 

ספר זה נכתב כמענה לסימנים של משבר רוחני שקיים בחלקים גדולים של הציבור הדתי לאומי לסוגיו. תכליתו לנסות לברר את יחסה של היהדות האורתודוכסית שבליבתה מחויבות בלתי מתפשרת לחיי תורה ומצוות, לחיים עכשוויים ואחראיים בכל תחום.

 

החיבור מניח את היושר והאנושיות כמבוא הכרחי לתורה, שרק על גבם יתייצב עולם רוחני שיעמוד מול לחצים תרבותיים זרים.

היושר כקו מחבר - בין אדם לאלוקיו, בין פרט לכלל, בין איש לאישה או בין אדם להוריו. זהו 'מבוא אנושי' כמבואר בחז"ל ואצל רבותינו הגדולים, שעשוי לסייע במבוכות החיים בדורנו ולהוסיף קומה בחזון התורני לאומי.

 

להגיד לאדם ישרו -אנושיות כמבוא לתורה